شنیداری

بو قالا داشلی قالا

بو قـــــالا داشلی قـــــالا چینقیل لی داشلی قالا !
قؤرخورام یــــــار گلمه یه گـــؤزلریم یاشلی قــــالا ! …